با نصب اپلیکیشن  از وب گاه های مجازی به تمام خدمات پرستاری در منزل  دسترسی خواهید داشت.